Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków drogowo – ruchowych mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg. W zakresie prac objętych Projektem przewidziano dostawę oprogramowania dziedzinowego i narzędziowego do wykonywania prac statutowych przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Projekt pn. „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko Pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Rozwoju Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego dla Działania 4.2 Rozwój Usług i Aplikacji dla Ludności. Całkowita wartość realizacji Projektu to 10 100 066,65 zł

Firma dogmedia pełniła nadzór techniczny przy realizacji tego projektu w obszarze teleinformatycznym, drogowym i geodezyjnym.
Realizacja: 2014-2015

geoportal.zdw-bydgoszcz.pl
Konferencja podsumowująca projekt

KLIENCI