Skutecznie wykorzystujemy kompetencje nabyte w projektach dotacyjnych do pokonywania przeszkód w aplikowaniu o środki unijne. W końcu października 2019, po blisko pięciu miesiącach od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku" w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, nasz klient Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku uzyskał pozytywną ocenę złożonego projektu uzyskując 90% punktów i zakwalifikowany został do uzyskania dofinansowania.

Ogólna wartość projektu: 8 344 883,75 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 8 280 677,75 PLN
Dofinansowanie: 7 038 576,08 PLN

KLIENCI