Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w Powiecie Monieckim: Wydziale Dróg, Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W dniu 12 listopada 2021 r. r. została podpisana umowa o dofinasowanie projektu pt. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze założenia projektu to usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania, stworzenie zaplecza informatycznego oraz infrastruktury twardej zapewniających niezakłócone funkcjonowanie e-usług oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych do obsługi rejestrów publicznych, warunkujące uruchomienie e-usług, poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji.

Zespół dogmedia przygotował dokumentację aplikacyjną ubiegania się o środki europejskie, aktualnie świadczy usługi doradcze w zakresie konsultanta ds. wdrożenia e-usług publicznych. Termin zakończenia realizacji przewidziany jest na koniec czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu:  3 620 776,70 PLN
Pozyskane dofinansowanie ze środków UE: 3 077 660,19 PLN

KLIENCI