We wtorek 19 marca 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim - Starostwem Powiatowym we Wałbrzychu a firmą dogmedia, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu".

Projekt, dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne, zapewnieni obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości oraz informacji przestrzennej, usprawnieni procesy decyzyjne, poprzez wdrożenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji zapewniających wykorzystanie informacji zawartych w tych rejestrach dla celów obsługi procedur administracyjnych w urzędzie w obszarach: gospodarki nieruchomościami, budownictwa, ochrony środowiska oraz pozwoli na doposażenie starostwa w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu i eksploatacji rejestrów publicznych i związanych z nimi e-usług.

Termin realizacji projektu: do 31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 2 830 000,00 PLN brutto

KLIENCI