Dnia 28 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5902/V/18 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu (RPDS.02.01-01-02-0043/17-00) pn.: "Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi poprzez wybudowanie elektronicznej platformy wspomagającej pracę DSDiK z katalogiem e-usług dostępnych dla jej interesantów.
Celem projektu jest integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających procesy decyzyjne DSDiK obejmujące procesy wewnętrzne związane z systemem zarządzania i wymianą informacji oraz procesy ułatwiające komunikację elektroniczną z podmiotami zewnętrznymi. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi szybki dostęp do informacji dotyczących dróg wojewódzkich zarówno pracownikom jak i odbiorcom zewnętrznym oraz usprawni świadczenie usług dla klientów zewnętrznych poprzez budowę katalogu e - usług, który nie tylko uprości załatwianie spraw ale również znacząco skróci czas ich załatwiania.
Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o infrastrukturze drogowej i jej stanie. Stworzenie aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich poprzez fotorejestrację umożliwi prezentowanie na mapie umieszczonej na Geoportalu DSDiK danych publicznych zawartych w systemie, dotyczących istotnych dla obywateli i przedsiębiorców informacji takich jak, utrudnienia drogowe związane z prowadzonymi pracami budowlanymi i utrzymaniowymi lub wypadkami drogowymi, stan nawierzchni drogowej w okresie zimowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 440 014,06 PLN
Wydatki kwalifikowane: 5 223 545,94 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.07.2020

KLIENCI