W Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku zostanie rozbudowana elektroniczna platforma wraz z katalogiem e-usług, oraz powstanie m.in. cyfrowa ewidencja dróg.

Powiat Białostocki realizuje projekt „E-usługi administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego.

Umowa podpisana z Województwem Podlaskim w dniu 13 grudnia 2022 roku realizowana jest w ramach w ramach osi priorytetowej XI - wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku  z pandemią COVID-19 - rozwój usług elektronicznych w administracji. Przewidywany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2023r.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej. Projekt zakłada rozwój i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających „procesy biznesowe” - procesy decyzyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, obejmujące procesy wewnętrzne związane z systemem zarządzania i wymianą informacji oraz procesy ułatwiające komunikację elektroniczną z podmiotami zewnętrznymi.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: e-usługi publiczne na poziomie V, udostępnione on-line, zostanie rozbudowany system teleinformatyczny niezbędny do funkcjonowania e-usług, nastąpi elektronizacja nowych usług ( w tym elektronizacja danych niezbędnych do ich świadczenia), niezbędny sprzęt informatyczny do świadczenia e-usług, uzupełniająca infrastruktura twarda niezbędna do realizacji e-usług oraz szkolenia z zakresu obsługi wdrożonego systemu informatycznego dla pracowników.

Zespół dogmedia przygotował dokumentację aplikacyjną ubiegania się o środki europejskie, a aktualnie świadczy usługi doradcze będąc członkiem zespołu inżyniera kontraktu.

KLIENCI